تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی

حفاظت تلفن  در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   1-گوشی را بردارید.
2-کد 77*را وارد نمائید.
3-کد 0 را وارد نمائید.
4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید.
5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.

جواب دادروشن کردن موزیک متن برای استفاده کنندگان از مراکز تلفن TDA 100/200/600
1--    گوشی را بردارید.
2-    کد *751 را وارد کنید.
3-برای انتخاب منبع موزیک متن: شماره منبع موزیک را وارد کرده (1 رقمی مانند او یا 2) و برای غیر فعال کردن این سرویس کد 0 را وارد کنید.
4-پس از شنیدن صدای بوق تائید، گوشی را بگذارید.

پاک کردن ( ری ست کردن) تلفن های داخلی
1-گوشی را برارید
2-کد 790* را وارد کنید.
3-    پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.

ذخیره کردن شماره تلفن و نام آنها درحافظه شخصی تلفن
1--    دکمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید.
2-    کد 10 را وارد کرده و سپس دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.
3-شماره خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید.
4-شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید.
5-    دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.
6-نام مورد نظرتان را وارد کنید.( حداکثر تا 20 کارکتر)
7-دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.
8-کمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید.

تغییر دادن نوع آلارم ورود خط ( زنگ/صدا)
پیش از شماره گیری
1-دکمه × را فشار دهید.
2-پس از شنیده شدن صدای بوق تایید صحبت کنید.

تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص
شما می توانید تلفن خودتان را طوری برنامه ریزی کنید که در ساعت مشخص برای یاد آوری یک جلسه و یا یک کار به خصوص و یا برای بیدار کردنتان زنگ بزند. این زنگ زدن  می تواند فقط  یک بار بوده و یا اینکه هر روز درساعت مشخص باشد تا زمانی که شما آن را کنسل کنید. وقتی که شما گوشی را برای جواب دادن بر می دارید یک صدای بوق مخصوص و یا یک پیغام از قبل ضبط شده را خواهید شنید.
فعال کردن
لغو کردن
قطع صدای زنگ تلفن

 

تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص فعال کردن
گوشی را بردارید
1-کد 760* را وارد نمائید
2-کد 1 را وارد نمائید
3-برای تنظیم کردن ساعت زنگ زدن تلفن در فورمت 12 ساعته، ساعت و سپس دقیقه را وارد کرده و سپس رقم 0 را برای قبل از ظهر و عدد 1 را برای بعد از ظهر وارد کنید و در فورمت 24 ساعته اول ساعت و سپس دقیقه را وارد کنید.
4-برای اینکه تلفن فقط یک بار زنگ بزند کد0 و برای اینکه این کار را هر روز ساعتی که در این برنامه تنظیم گردیده اید زنگ بزندکد1 را وارد کنید.
5- پس از شنیدن صدای بوق تایید گوشی را بگذارید.

تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص
1-گوشی را بردارید
2-کد 760* را وارد نمائید
3-کد 0 را وارئ نمائید
4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.

مکالمات چند نفره ( کنفرانس) ایجا یک مکالمه کنفرانسی
روش اول:
در حین انجام یک مکالمه:
1-    دکمه CONF و یا TRANSFER را فشار دهید.
2-پس از وار کردن کد تصرف خطوط شهری (0 و یا9) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد نمائید.
3-با قسمت جدید صحبت کنید.
4-دکمه CONF را فشار دهید.
5-پس از شنیدن صدای بوق تائید با هر قسمت صحبت کنید.

برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط
(ورود به خط در حالت مکالمه)
خارج شدن داخلی اصلی از یک مکالمه سه نفره در حالی که یکی از طرفین خط شهری می باشد  و ادامه دادن دو قسمت دیگر(فقط داخلی اصلی)
1-دکمه TRANSFER را فشار دهید.
2-گوشی را بگذارید. داخلی وارد شده به مکالمه با خط شهری بپردازد.
توجه: داخلی اصلی در یک مکالمه سه نفره که بخواهد با خارج شدن از مکالمه به داخلی وارد شوند به مکالمه اجازه صحبت کردن مستقیم با خط شهری را بدهد باید قبلا از طریق برنامه ریزی اصلی مرکز تلفن برای این کار مجاز شده باشد برای اطلاعات بیشتر با برنامه ریز مرکز تلفن تماس بگیرید.

محافظت از تلفن تان در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   قفل کردن
1-    گوشی را بردارید.
2-کد 77*را وارد نمائید.
3-کد 0 را وارد نمائید.
4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید.
5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.


محافظت از ن به زنگ خوردن داخلی دیگر
شما می توانید به زنگ خوردن یک داخلی یک تلفن بدون ترک کردن میز کار خودتان جواب بدهید(زنگ داخلی) این کار را به صورت زیر می توانید انجام دهید.
جواب داد به زنگ داخلی خوردن یک تلفن که با هم دریک گروه قرار دارید. یعنی برنامه ریز مرکز تلفن شما در یک گروه قرار داده است (جواب دا به تلفن هم گروه)
1-گوشی را بردارید.
2-برای جواب دادن به تلفن داخلی هم گروه دکمهDSS  در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* واوارد کرده و سپس شماره گروه خودتان را بگیرید.(شماره گروه داخلی ها دو رقمی می باشد) و برای جواب دادن به تلفن داخلی دیگر به طور مستقیم دکمه DSS در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* را وار کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را بگیرید.
3-صحبت کنید.

دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن فعال کردن/لغو کرد برای خطوط شهری
1-گوشی را بردارید.
2-    کد 732* را وارد کنید.
3-برای دریافت تن کد 1 و برای عدم دریافت آن کد 0 را وارد کنید.
4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.

دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن
فعال کردن/لغو کرد برای خطوط داخلی
1-گوشی را بردارید.
2-- کد732* را وارد کنید.
3-برای فعال کردن سرویس دریافت تن کد 1 و برای دریافت OHCA کد 2 ، برای دریافت WOHCA کد 3 و برای لغو کردن و اجازه ندادن کد 0             را وارد کنید.
4-- پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.
برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (فرستادن بوق انتظار برای مکالمه)
وقتی که داخلی مورد نظر شما اشغال باشد شما می توانید از پشت خط خودتان به داخلی مورد اطلاع دهید.
برای این منظور:
پس از شنیدن صدای بوق اشغال کد 1 را وارد کنید.

برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (رزرو کردن خط مشغول)
شما می توانید اخلی و یا خط شهری مشغولی که قصد تماس و یا تصرف آن را دارید را رزرو کنید. وقتی که یک داخلی را می گیرید و آن داخلی اشغال است می توانیدآن داخلی را رزرو کنید و یا اینکه قصد تصرف یک خط شهری را دارید و آن خط مشغول است می توانید آن خط شهری را رزرو کنید.وقتی که خطی را رزروکردید وگوشی را گذاشتید اگر آن خط داخلی باشد پس از آزاد شدن آن داخلی تلفن شما به طور اتوماتیک زنگ خواهد خورد و وقتی شما گوشی تلفن خودتان را برداشتید تلفن داخلی رزرو شده زنگ خواهد خورد و وقتی داخلی رزرو شده گوشی خود را برداشت ارتباط برقرار خواهد شد و اگر خط رزرو شده خط شهری باشد پس از آزاد شدن خط شهری رزرو شده آن خط در داخلی شما زنگ خواهد خورد و شما پس از برداشتن گوشی صدای بوق آزاد را شنیدید می توانید شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کرده و تماسی را برقرار کنید.
برای فعال کردن این سرویس بعد از فشار دادن خط شهری و یا داخلی مشغول شماره 6 را شماره گیری کرده و سپس گوشی را بگذارید.

تغیییر دادن نوع آلارم ورود خط (زنگ/صدا)                                                                                                                                                                                                                                                                به طور پیش فرض در این سیستم وقتی که یک تلفن داخلی دیگر را شماره گیری می کند، داخلی گرفته شده زنگ خورده و در نتیجه ارتباط برقرار می شود. اما شما می توانید به جای استفاده از سیستم زنگ از سیستم فرستادن صدای خود استفاده کنید. در این سیستم وقتی که شما به یک داخلی زنگ می زنید، پس از شنیده شدن صدای بوق تائید می توانید صدای خود را از تلفن داخلی گرفته شده پخش کنید.
توجه داشته باشید اگر داخلی گرفته شده دارای تلفن معمولی رومیزی و یا تلفن متحرک باشد این سرویس کار نخواهد کرد و همچنین اگر داخلی گرفته شده، برنامه جلوگیری از اجرا شدن سرویس آلارم صوتی را فعال کرده باشد. باز هم این سرویس کار نخواهد کرد. برای انجام این برنامه پس از شماره گیری داخلی دکمه * را فشار دهید.
راهنمای آموزش اپراتوری مراکز تلفن Panasonic TDA 30/100/200/600روشن کردن موزیک متن برای استفاده کنندگان از مرکز تلفن TDA 30 1-گوشی را بردارید.2-کد *751 را وارد کنید
3-برای فعال کردن کد 1 و برای غیر فعال کردن کد 0 را وارد کنید                                                                                                                                                     4-  پس از شنیدن صدای بوق تایید گوشی بگذارید.روشن کردن موزیک متن برای استفاده کنندگان از مراکز تلفن TDA 100/200/6001--    گوشی را بردارید.2-    کد *751 را وارد کنید.3-برای انتخاب منبع موزیک متن: شماره منبع موزیک را وارد کرده (1 رقمی مانند او یا 2) و برای غیر فعال کردن این سرویس کد 0 را وارد کنید.4-پس از شنیدن صدای بوق تائید، گوشی را بگذارید.پاک کردن ( ری ست کردن) تلفن های داخلی
1-گوشی را برارید 2-کد 790* را وارد کنید.3-    پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.ذخیره کردن شماره تلفن و نام آنها درحافظه شخصی تلفن
1--    دکمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید.2-    کد 10 را وارد کرده و سپس دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.3-شماره خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید.4-شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید.5-    دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.6-نام مورد نظرتان را وارد کنید.( حداکثر تا 20 کارکتر)7-دکمه ENTER و یا STORE را فشار دهید.8-کمه PROGRAM و یا PAUSE را فشار دهید.تغییر دادن نوع آلارم ورود خط ( زنگ/صدا)پیش از شماره گیری
1-دکمه × را فشار دهید.2-پس از شنیده شدن صدای بوق تایید صحبت کنید.تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص شما می توانید تلفن خودتان را طوری برنامه ریزی کنید که در ساعت مشخص برای یاد آوری یک جلسه و یا یک کار به خصوص و یا برای بیدار کردنتان زنگ بزند. این زنگ زدن  می تواند فقط  یک بار بوده و یا اینکه هر روز درساعت مشخص باشد تا زمانی که شما آن را کنسل کنید. وقتی که شما گوشی را برای جواب دادن بر می دارید یک صدای بوق مخصوص و یا یک پیغام از قبل ضبط شده را خواهید شنید.فعال کردن
لغو کردن قطع صدای زنگ تلفن
تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص فعال کردن
گوشی را بردارید
1-کد 760* را وارد نمائید
2-کد 1 را وارد نمائید
3-برای تنظیم کردن ساعت زنگ زدن تلفن در فورمت 12 ساعته، ساعت و سپس دقیقه را وارد کرده و سپس رقم 0 را برای قبل از ظهر و عدد 1 را برای بعد از ظهر وارد کنید و در فورمت 24 ساعته اول ساعت و سپس دقیقه را وارد کنید.4-برای اینکه تلفن فقط یک بار زنگ بزند کد0 و برای اینکه این کار را هر روز ساعتی که در این برنامه تنظیم گردیده اید زنگ بزندکد1 را وارد کنید.
5- پس از شنیدن صدای بوق تایید گوشی را بگذارید.تنظیم کردن تلفن برای زنگ زدن در ساعت مشخص 1-گوشی را بردارید
2-کد 760* را وارد نمائید
3-کد 0 را وارئ نمائید
4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.مکالمات چند نفره ( کنفرانس) ایجا یک مکالمه کنفرانسی
روش اول:در حین انجام یک مکالمه:1-    دکمه CONF و یا TRANSFER را فشار دهید.2-پس از وار کردن کد تصرف خطوط شهری (0 و یا9) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد نمائید.3-با قسمت جدید صحبت کنید.4-دکمه CONF را فشار دهید.5-پس از شنیدن صدای بوق تائید با هر قسمت صحبت کنید.برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (ورود به خط در حالت مکالمه)
خارج شدن داخلی اصلی از یک مکالمه سه نفره در حالی که یکی از طرفین خط شهری می باشد  و ادامه دادن دو قسمت دیگر(فقط داخلی اصلی)1-دکمه TRANSFER را فشار دهید.2-گوشی را بگذارید. داخلی وارد شده به مکالمه با خط شهری بپردازد.توجه: داخلی اصلی در یک مکالمه سه نفره که بخواهد با خارج شدن از مکالمه به داخلی وارد شوند به مکالمه اجازه صحبت کردن مستقیم با خط شهری را بدهد باید قبلا از طریق برنامه ریزی اصلی مرکز تلفن برای این کار مجاز شده باشد برای اطلاعات بیشتر با برنامه ریز مرکز تلفن تماس بگیرید.محافظت از تلفن تان در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   قفل کردن
1-    گوشی را بردارید.2-کد 77*را وارد نمائید.3-کد 0 را وارد نمائید.4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید.5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.محافظت از تلفن تان در مقابل استفاده دیگران (قفل الکترونیکی)   باز کردن
1-گوشی را بردارید.2-کد 77*را وارد نمائید.3-کد 0 را وارد نمائید.4-شماره پین کد داخلی خودتان را وارد نمائید.5-پس ار شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.جواب دادن به زنگ خوردن داخلی دیگر شما می توانید به زنگ خوردن یک داخلی یک تلفن بدون ترک کردن میز کار خودتان جواب بدهید(زنگ داخلی) این کار را به صورت زیر می توانید انجام دهید.جواب داد به زنگ داخلی خوردن یک تلفن که با هم دریک گروه قرار دارید. یعنی برنامه ریز مرکز تلفن شما در یک گروه قرار داده است (جواب دا به تلفن هم گروه)
1-گوشی را بردارید.2-برای جواب دادن به تلفن داخلی هم گروه دکمهDSS  در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* واوارد کرده و سپس شماره گروه خودتان را بگیرید.(شماره گروه داخلی ها دو رقمی می باشد) و برای جواب دادن به تلفن داخلی دیگر به طور مستقیم دکمه DSS در حال چشمک زدن را فشار داده و یا کد 40* را وار کرده و سپس شماره داخلی در حال زنگ خوردن را بگیرید.3-صحبت کنید.دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن فعال کردن/لغو کرد برای خطوط شهری
1-گوشی را بردارید.2-    کد 732* را وارد کنید.3-برای دریافت تن کد 1 و برای عدم دریافت آن کد 0 را وارد کنید.4-پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.دریافت صدای بوق انتظار برای مکالمه از طریق بلند گوی داخلی تلفن و یا از طریق گوشی تلفن
فعال کردن/لغو کرد برای خطوط داخلی
1-گوشی را بردارید.2-- کد732* را وارد کنید.3-برای فعال کردن سرویس دریافت تن کد 1 و برای دریافت OHCA کد 2 ، برای دریافت WOHCA کد 3 و برای لغو کردن و اجازه ندادن کد 0             را وارد کنید.4-- پس از شنیدن صدای بوق تائید گوشی را بگذارید.برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (فرستادن بوق انتظار برای مکالمه)وقتی که داخلی مورد نظر شما اشغال باشد شما می توانید از پشت خط خودتان به داخلی مورد اطلاع دهید.برای این منظور:پس از شنیدن صدای بوق اشغال کد 1 را وارد کنید.برنامه های مربوط به اشغال بودن داخلی گرفته شده و یا جواب داده نشدن خط (رزرو کردن خط مشغول)
شما می توانید اخلی و یا خط شهری مشغولی که قصد تماس و یا تصرف آن را دارید را رزرو کنید. وقتی که یک داخلی را می گیرید و آن داخلی اشغال است می توانیدآن داخلی را رزرو کنید و یا اینکه قصد تصرف یک خط شهری را دارید و آن خط مشغول است می توانید آن خط شهری را رزرو کنید.وقتی که خطی را رزروکردید وگوشی را گذاشتید اگر آن خط داخلی باشد پس از آزاد شدن آن داخلی تلفن شما به طور اتوماتیک زنگ خواهد خورد و وقتی شما گوشی تلفن خودتان را برداشتید تلفن داخلی رزرو شده زنگ خواهد خورد و وقتی داخلی رزرو شده گوشی خود را برداشت ارتباط برقرار خواهد شد و اگر خط رزرو شده خط شهری باشد پس از آزاد شدن خط شهری رزرو شده آن خط در داخلی شما زنگ خواهد خورد و شما پس از برداشتن گوشی صدای بوق آزاد را شنیدید می توانید شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کرده و تماسی را برقرار کنید.برای فعال کردن این سرویس بعد از فشار دادن خط شهری و یا داخلی مشغول شماره 6 را شماره گیری کرده و سپس گوشی را بگذارید.تغیییر دادن نوع آلارم ورود خط (زنگ/صدا)                                                                                                                                                                                                                                                               به طور پیش فرض در این سیستم وقتی که یک تلفن داخلی دیگر را شماره گیری می کند، داخلی گرفته شده زنگ خورده و در نتیجه ارتباط برقرار می شود. اما شما می توانید به جای استفاده از سیستم زنگ از سیستم فرستادن صدای خود استفاده کنید. در این سیستم وقتی که شما به یک داخلی زنگ می زنید، پس از شنیده شدن صدای بوق تائید می توانید صدای خود را از تلفن داخلی گرفته شده پخش کنید.توجه داشته باشید اگر داخلی گرفته شده دارای تلفن معمولی رومیزی و یا تلفن متحرک باشد این سرویس کار نخواهد کرد و همچنین اگر داخلی گرفته شده، برنامه جلوگیری از اجرا شدن سرویس آلارم صوتی را فعال کرده باشد. باز هم این سرویس کار نخواهد کرد. برای انجام این برنامه پس از شماره گیری داخلی دکمه * را فشار دهید.