تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی


تلفن سانترال پاناسونیک مدل 7730

نمایشگر LCD یک خطی حرفی

12 کلید قابل برنامه ریزی خط CO شهری

دارای بلندگو

قابل استفاده به هدست مشخسات كامل گوشی مدل KX-T7730
 
دارای 12 عدد كلید لاتل تر اًه ریسی تا LED
دارای كلید ك فٌراسً – Conference دارای كلید SP-PHONE شوار گیری صحثت كردى تد ىٍ ترداشتی گ شَی –
دارای لاهپ پیغام – Message دارای صفح وًایش یك سطری تا اهكاى وًایش اعداد حر فٍ
دارای تل دٌگ دارای كلید FWD/DND كلیدی ترای ا تًمال هكالو اجرای سر یٍس هساحن شً یَد –
ر شٍی شدى لاهپ اْی ه جَ دَ در تلفی ت ر گً اْی لرهس سثس
دارای لٍ مَ ترای ك تٌرل صدای هكالو ز گً
دارای كلید Auto Dial ترای شوار گیری سریع از طریك حافظ دارای كلید Auto Answer ترای فعال كردى سر یٍس ج اَب دادى ات هَاتیك ت هكالوات تد ىٍ ترداشتی گ شَی
درای اهكاى ج اَب دادى ت هكالوات داخلی ؛ تد ىٍ ترداشتی گ شَی
دارای اهكاى صًة تر ر یٍ دی اَر
لاتلیت استفاد تا هراكس تلفی TES824-TEM824-TDA30/100/200/600-TDE100/200/600-NCP500/1000
دارای كلید HOLD
دارای كلید Mute ترای خاه شَ كردى هیكر فٍی تلفی
دارای كلید Flash ترای اهكاى داشتی ت قَ ازاد تد ىٍ لطع صٍل هجدد خط
درای فیش دّ ست 5.2 هیلی هتری